hlavicka

ÚSTAV BIOCHEMIE A MIKROBIOLOGIE

Ústav Biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha vedený prof. Ing. Tomášem Rumlem, CSc ., který je zároveň i děkanem Fakulty potravinářské a biochemické technologie, disponuje vybavením a expertízou pro práce v oblastech biochemie, imunochemie, mikrobiologie, molekulární biologie včetně laboratoří pro kultivaci tkáňových kultur savčích i rostlinných buněk. Má také špičkovou laboratoř mikroskopických technik (fluorescenční mikroskopie včetně „live imaging“ a konfokální mikroskopie, elektronové mikroskopie a mikroskopie atomárních sil). V letech 2012-2013 byla vybudována unikátní laboratoř zaměřená na forenzní analýzu DNA. V posledních několika letech se díky komplexní moderní technice a společenským požadavkům přeorientovává činnost dvou laboratoří ústavu i na komplexní hodnocení toxicity biologických materiálů a biokompatibilitu ortopedických implantátů a kožních náhrad. Vysokou odbornost pracoviště dokládá výčet národních i mezinárodních projektů .

Nejvýznamnějšími zahraničními partnery v oblasti bilatelárních spoluprací jsou:
EMBL Heidelberg; EMORY University Atlanta, City College New York; University of Illinois, Chicago; Utah State University, Logan, USA; University of Luton, UK; Manchester Metropolitan University, UK; University of Walles (Cardiff), UK; Institute of Food Research (Norwich), UK; Imperial College, University of London, UK; Robert Gordon University Aberdeen, UK; Universität Bayreuth, SRN; Stutgart University, SRN ; University of Trondheim, Norway; Universita di Bologna, Italy; Technical University of Lyngby, Denmark; Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark; University of Southern Denmark, Odense, Denmark; Universite Pierre et Marie Curie Paris, France;, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris-Meudon, France; Institute Nationale Agronomique, Paris-Grignon, France; Institute Nationale Politechnique de Lorain, France; ENSAIA – Nancy, France; University of Salamanca, Spain; Biological Research Centre, Hungarian Acad.Sci., Szeged, Hungary; ETH Zürich, Switzerland; Ústav mikrobiologie SAV, Bratislava, Slovensko; CHTF Slovenská technická universita, Bratislava, Slovensko.

Mezi nejvýznamnější tuzemské spolupracující instituce patří Ústavy akademie věd - Mikrobilologický (MBÚ) a Organické chemie a biochemie ÚOCHB), Česká zemědělská univerzita, Praha, Masarykova univerzita, Brno a další.

Projekty Ústavu biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha

Nejvýznamnější grantové projekty skupiny prof. Rumla financované v posledních 10 letech:

 • LN00A079 Centrum integrované genomiky 2000 - 2004
 • GA310/02/1436 Izolace a charakterizace genu kodujícího bilirubinreduktázu z bakterie rodu Clostridium a její potenciální terapeutické využití 2002-2004
 • 1M0520 MŠMT Centrum aplikované genomiky2005- 2011
 • GAČR GD204/03/H066 Molekulární mechanismy buněčných interakcí 2004-2007
 • GESCO/06/E001 EUROCORES Interakce virových a buněčných proteinů 2006-2009
 • TRAP MŠMT Mezioborová laboratoř separace proteinů 2007
 • NR8797 IGA MZ Úloha retrovirových proteinů a dysfunkce mozku 2006-2008
 • NR8132-3 IGA MZ Mechanismy protinádorových léčiv 2004-2006
 • ME 904 KONTAKT MŠMT Analýza molekulárního uspořádání retrovirové částice a interakcí vedoucích k jejímu vzniku 2007- 2011
 • R01 NIH USA CA 27834 Genetics of Primate 'D1 Type Retroviruses 2007-2011
 • GA AVČR Bioaktivní biokompatibilní povrchy a nové nanostrukturované kompozity pro aplikace v medicíně a Farmacii 2008-2012
 • TRAP MŠMT 21/9 2009 Jednotka analýzy mikročástic a buněčných systémů
 • GAČR P302/12/1895 Role retrovirového matrixového proteinu při transportu virové částice a její interakci s cytoplasmatickou membránou. 2012- 2016

Projekty, kde je zapojena skupina Ústavu biochemie a mikrobiologie jako spolupracující:

 • P108/12/G108 Centrum excelence: Příprava, modifikace a charakterizace materiálů zářením
 • P108/12/G043 Centrum excelence: Mikro- a nanokrystalické materiály s vysokým podílem rozhraní pro moderní strukturní aplikace, biodegradabilní implantáty a uchovávání vodíku
 • TE01020390 Centrum kompetence, Centrum vývoje moderních kovových biomateriálů pro lékařské implantáty
 • TE01020028 Centrum kompetence Centrum vývoje originálních léčiv

Další projekty Ústavu biochemie a mikrobiologie:

 • CP, FP7-KBBE-2010-4 - prof. Ing. Tomáš Macek, CSc. Microorganism and enzyme Immobilization: Novel Techniques and Approaches for Upgraded Remediation of Underground-, wastewater and Soil
 • Operační program Praha - adaptabilita
 • CZ.2.17/3.1.00/36021 - Ing. Mgr. Štěpánka Kučková, Ph.D. Implementace nových metod ve výuce biochemie a forenzní analýzy
 • P501/12/P521 - Ing. Martina Nováková, Ph.D. Preparation and study of transgenic plants with the aim to induce and enhance rhizoremediation of polychlorinated biphenyls
 • P503/12/P704 - Ing. Martina Blažková, Ph.D. Genotypová a fenotypová charakterizace bakterií rodu Cronobacter izolovaných z potravin a životního prostředí
 • P504/11/0484 - doc. Ing. Pavel Kotrba Ph.D. Hyperakumulace těžkých kovů velkými houbami - molekulární, geomykologické a ekotaxonomické aspekty
 • P501/11/1650 - prof. Ing. Tomáš Macek CSc. Funkční úloha oxysterolů v regulaci fotosynthesy u rostlin P501/11/1654 - prof. RNDr. Olga Valentová CSc. Fosfolipidová signální dráha, interakce s cytoskeletem a její funkce v odpovědi rostlin Arabidopsis thaliana na biotický stres
 • P501/12/1942 - prof. RNDr. Olga Valentová CSc. Nespecifická fosfolipasa C: Molekulární, buněčná a funkční charakterizace nedávno popsaného rostlinného enzymu
 • P503/10/0664 - Ing. Igor Hochel, CSc. Isolace, typisace a vývoj imunochemických a instrumentálních metod detekce a charakterizace Cronobacter sp.
 • GD305/09/H008 - prof. Dr. Ing. Martina Macková Příprava, biotransformace a optimalizace látek s protinádorovými a antimikrobiálním účinky
 • GA525/09/1058 - prof. Dr. Ing. Martina Macková Kombinace biologických přístupů pro bioremediace půdy
 • GA522/08/1581 - prof. RNDr. Olga Valentová, CSc. Signální dráhy v obranné reakci řepky olejky proti významným patogenům
 • LH12087 - Ing. Martina Nováková, Ph.D. Mikrobiální diversita a interakce rostlina-mikroorganismus u rostlin remediujících kontaminanty - optimalizace symbiotického synergismu u fytoremediací
 • LD11048 - prof. Ing. Kateřina Demnerová,CSc. Genetická podstata ATB resistence bakterií Salmonella spp. isolovaných z Pražských čistíren odpadních vod
 • ME10041 - prof. Ing. Tomáš Macek CSc. Využití metagenomických přístupů pro studium mikrobiální diversity a jejich změn v podmínkách environmentálního stresu
 • QI101B267 - Demnerová Kateřina, prof. Ing., CSc. Vývoj a aplikace nových efektivních postupů pro kontrolu kvality produktů zemědělské v řetězci prvovýroba a posouzení bezpečnosti potravin
 • QH81287 - prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc. Studium strategie adaptace ječmene a planého druhu na stresy pomocí transkriptomiky a proteomiky jako základ pro rozvoj biotechnologií
 • QH81201 - prof. RNDr. Olga Valentová, CSc. Využití biotechnologických postupů pro zvýšení odolnosti řepky proti fomové hnilobě

Ústav biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha úspěšně spolupracuje s řadou institucí a univerzit jak na národní, tak mezinárodní úrovni:

 • KONTAKT ME 09024 s Dr. Mary-Beth Leigh z University of Alaska Fairbanks s názvem
 • Využití biologických postupů pro bioremediaci půd kontaminovaných organickými xenobiotiky. Prof. Ing. M. Macková, PhD, 2009 - 2011
 • KONTAKT ME 10041 s prof. Jamesem Tiedjem z Michigan State University. Využití metagenomických přístupů pro studium mikrobiální diversity a jejich změn v podmínkách environmentálního stresu, Prof. Ing. T. Macek, CSc., 2010 - 2012.
 • KONTAKT MEB111004 s dr. Fernando Sesma z CERELA-CONICET, Tucuman, Argentina Bacteriocin-producing LAB strains as biopreservants, Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., 2010 - 2011
 • KONTAKT MŠMT ME904 Analýza molekulárního uspořádání retrovirové částice a interakcí vedoucích k jejímu vzniku. prof.Ing.T.Ruml, CSc. 2007- 2011
 • R01 NIH USA CA027834-26A2 s prof. E. Hunterem z Emory University v Atlantě, GA, s prof. A. McPhersonem z University of Irvine, CA. Genetics of Primate 'D1 Type Retroviruses. prof.Ing.T.Ruml, CSc. 2007-2012
 • TEMPUS Enhancement of Biotechnology (Pharmaceutical engineering) curriculum at Masters level in Russian universities., Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., 2011 - 2012
 • COST DARE LD11048 Genetická podstata ATB resistence bakterií Salmonella spp. isolovaných z Pražských čistíren odpadních vod., Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., Doc. RNDr. Jarmila Pazlarová, CSc. 2011
 • FP7, EVC DG Research, 265946 MINOTAURUS: Microorganisms' Immobilization, NOvel Techniques and Approaches for Upgraded Remediation of Underground- and wastewater and Soils. Prof. Ing. T. Macek, 2011 - 2013