hlavicka

ÚSTAV ANALÝZY POTRAVIN A VÝŽIVY

V rámci Ústavu analýzy potravin a výživy se podařilo vybudovat v letech 1989 – 2014 laboratoř vybavenou nejmodernější instrumentální technikou, která umožnila týmu vysoce motivovaných mladých vědeckých pracovníků a doktorandů realizovat špičkový výzkum v oblasti jakosti a chemické bezpečnosti potravin a souvisejících oblastech surovinové zdroje, životní prostředí). Předmětem studia jsou jak otázky studia charakteru a průniku různých typů potenciálně toxických látek do potravních řetězců, mechanismy jejich možného vzniku při nevhodně vedených technologických operacích, tak i, v neposlední řadě studium možností prevence a případné eliminace těchto procesů. Pro rychlý screening a efektivní kontrolu různých typů škodlivin včetně nově objevovaných (´emerging´) kontaminantů, vyvíjí pracoviště rychlé, vysoce citlivé a selektivní analytické postupy s akcentem na maximální rozsah sledovaných látek v rámci jediné analýzy a s aplikovatelností pro co nejširší spektrum matric (multitedekční/ multimatriční metody). Validované postupy jsou poté akreditovány (ISO 17025) a v mnoha případech dále předávány laboratořím dozorových orgánů a velmi často zahraničním partnerům. Instrumentální vybavení pracoviště, které odpovídá vysokému evropskému standardu, umožňuje zavádění i nových analytických strategií, které reflektují nejnovější trendy v příslušných vědných disciplínách. V tomto kontextu za nejvýznamnější lze považovat oblast metabolomiky, která umožňuje komplexní sledování a hodnocení pochodů v živých organismech, tkáňových kulturách, a také podchycuje široké spektrum komponent potravin (´foodomics´). Aplikace této nové analytické strategie necílového screeningu otevřela cestu k prohloubení výzkumu v oblasti vztahu kvality výživy a zdraví konzumentů. Pracoviště vedle odbornou veřejností vysoce ceněného základního výzkumu vyhledává pro poskytnutí konzultací a realizaci expertíz jak průmyslová sféra, tak i státní správa. Jak dokládá níže uvedený výčet mezinárodních projektů , mimořádné jsou i mezinárodní výzkumné aktivity pracoviště, které participuje v řadě projektů EU.

Tým vedený Prof. Janou Hajšlovou (vedoucí Ústavu analýzy potravin a výživy od r. 2012), ve spolupráci s holandským partnerem Institute of Food Safety - RIKILT, Wageningen University, založil a úspěšně organizuje sérii prestižních mezinárodních konferencí Recent Advances in Food Analysis (RAFA. www.rafa2011.eu, www.rafa2013.eu, www.rafa2015.eu), která se během svého trvání stala největší akcí zaměřenou na toto téma v Evropě. Úroveň výzkumu realizovaného na pracovišti dokládá také zájem řady institucí o školení v moderních analytických postupech aplikovaných v analýze potravin a složek životního prostředí nejen z rozvíjejících se zemí Asie, ale i USA, či zakládajících států EU.

Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha úspěšně spolupracuje v rámci výše zmíněných projektů i bilatelárně s řadou institucí a univerzit, jak na mezinárodní, tak i národní úrovni. Nejvýznamnějšími zahraničními partnery jsou: RIKILT Institute of Food Safety, Wageningen, the Netherlands; Queen's University, Belfast, UK; Food and Environment Research Agency (FERA), York, UK; University of Amsterdam, Amsterdam, the Netherlands; NILU – Norwegian Institute for Air Research, Tromso, Norway; COVANCE Laboratories, Greenfield, IN, USA; Nestle Research Centre, Orbe, Switzerland; ACTIA (Association De Coordination Technique Pour L'industrie Agroalimentaire), Paris, France. V ČR jsou tradičními partnery Přírodovědecká fakulta UK Praha; Masarykova Universita, Brno; Česká zemědělská universita, Praha; Státní zdravotní ústav, Praha; Brno Státní zemědělská a potravinářská inspekce, a další. Spolupráce probíhají v rámci řešení a uplatňování výsledků národních (GAČR, TAČR, NAZV, MPO, NPV, COST) a zahraničních (EU Framework program, KONTAKT, Norway Grants & EEA Grants ERASMUS) projektů.

Projekty Ústavu anylýzy potravin a výživy VŠCHT Praha

Nejvýznamnější grantové projekty skupiny prof. Hajšlové financované s podporou EU a jiných zahraničnách zdrojů:

 • AuthenticFood (ERA–NET–CORE ORGANIC II), Fast methods for AUTHENTICation of organic plant based FOODs
 • FoodIntegrity (FP7–613688–CP), Ensuring the Integrity of the European food chain
 • CONffIDENCE (FP7–211326), Contaminants in Food and Feed: Inexpensive Detection for Control of Exposure
 • PERFOOD (FP7-227525), PERFluorinated Organics in Our Diet
 • NanoLyse (FP7–245162), Nanoparticles in Food: Analytical methods for detection and characterisation
 • QSAFFE (FP7-265702) , Quality and Safety of Feeds and Food for Europe
 • PROMETHEUS (FP7–265558) , PROcess contaminants: Mitigation and Elimination Techniques for High food quality and their Evaluation Using Sensors & Simulation
 • SUCCIPACK (FP7–289196) , Development of active, intelligent and sustainable food PACKaging using PolybutyleneSUCCInate
 • FOODSEG (FP7–266061) , Safe Food for Europe – Coordination of research activities and Dissemination of research results of EC funded research on food safety
 • TRACE (FP6-FOOD-006942), Tracing food commodities in Europe
 • TRUEFOOD (FP6-FOOD-CT-2006-016264), Traditional United Europe Food
 • BIOCOP (FP6-FOOD-CT-2004-06988), New technologies to screen multiple chemical contaminants in foods
 • Quality Low Input Food (FP6-FOOD-CT-2003-506358), Improving quality and safety and reduction of cost in the European organic and “low input” food supply chains
 • HEATOX (FP6-Food-CT-2003-506820), Heat generated food toxicants
 • STAMPS (FP5-EVK1-CT-2002-00119), Standardized passive samplers
 • FIRE (FP5-QLK4-CT-2002-00596), Brominated flame retardants – integrated risk assessment for endocrine effects
 • INCO – COPERNICUS (FP4-IC15 CT98 0339), The presence and risk of nitro-polycyclic aromatic hydrocarbons
 • IENICA-MILLENIUM (FP4-QLRT-2000-0011), Interactive European Network For Industrial Crops And Their Applications
 • Flair Flow 4 (FP4-QLK1-CT-2000-00040), Disseminating the results of EU food research programmes to small and medium sized food industries, health professionals and consumer groups a 24 – country interactive network
 • Norské fondy, EMERCON (A/CZ0046/2/0026) – Identification and quantification of emerging organic contaminants in the Czech aquatic ecosystem and food market supply. With focus on perfluorinated alkylated compounds

Nejvýznamnější grantové projekty prof. Hajšlové financované z národních zdrojů:

 • NAZV - 1G58081 Inovace ochrany jádrovin vůči škůdcům v systému integrované produkce ovoce a v organickém zemědělství
 • NAZV - QH72144 Podpora zdravého chovu včel a kvalitní produkce s využitím přírodních látek s antimikrobiálním a probiotickým účinkem.
 • NAZV - QH71164 Inovace systémů integrované ochrany drobného ovoce proti komplexu škodlivých činitelů se zvláštním zřetelem na produkci jahod určených jako surovina pro dětskou výživu.
 • NAZV- QH81292 Inovace systémů integrované ochrany zeleniny proti živočišným škůdcům
 • NAZV - QH82149 Půdoochranné pěstitelské systémy u brambor se zaměřením na kvalitní ekologickou produkci na orné půdě NAZV - QH81060 Stanovení příčin a možností omezení nových rizik spojených s výskytem fuzáriových mykotoxinů a jejich vázané formy v obilovinách
 • NAZV-QH92179 Zvýšení účinnosti integrované ochrany jádrovin proti komplexu škodlivých činitelů zaváděním biologických prostředků a podporou biodiverzity agroekosystémů sadů
 • NAZV-QH91228 Minimalizace obsahu reziduí pesticidů v jablkách a meruňkách určených jako surovina pro výrobu dětské výživy
 • NAZV-QH91152 Metody diagnostiky rezistence škůdců řepky olejné a obilovin k zoocidům
 • NAZV-QH92106 Pěstitelské systémy u máku se zaměřením na kvalitu a bezpečnost ekologické a integrované produkce
 • COST OC 09063 Metabolomické profilování: efektivní nástroj pro hodnocení welfare ryb (Cyprinus carpio)
 • COST OC 09062 Využití moderních metod hmotnostní spektrometrie při detekci chorob jádrovin.
 • NPVII-2B06168 Strategie zajištění chemické bezpečnosti tepelně zpracovaných výrobků z brambor a cereálií
 • NPVII-2B06151 Biodegradace polybromovaných sloučenin, monitorování změn v koncentraci cílových polutantů a meziproduktů odbourávání v životním prostředí
 • NPVII-2B06099 Nové metody stanovení chemických a biologických kontaminantů v rámci různých režimů chemických ošetření škůdců v potravinářské výrobě.
 • NPVII-2B06118 Vliv technologického zpracování na osud nutričně významných látek a kontaminantů v dětské a kojenecké výživě.
 • NPVII-2B06087 Semeno lnu pro zdraví člověka
 • NPVII-2B08049 Volné a vázané formy fusariových mykotoxinů v cereáliích a produktech zpracovatelských technologií, strategie kontroly a možnosti minimalizace.
 • GAČR P501/11/1654 Fosfolipidová signální dráha, interakce s cytoskeletem a její funkce v odpovědi rostlin Arabidopsis thaliana na biotický stres
 • GAČR 13-13458S, Dopady znečištění ovzduší na genom novorozenců
 • TAČR TA01020712 Bioracionální nízkoenergetické technologie dezinsekce škůdců v potravinářství jako alternativa k neekologickým termickým a toxickým zásahům
 • TAČR TA03011184, Zvýšení fytoremediační a produkční kapacity energetických rostlin na marginálních a kontaminovaných půdách prostřednictvím endofytních a mykorhizních symbiontů
 • TAČR TA03011027, Mikrořasy jako perspektivní zdroje omega-3 nenasycených mastných kyselin a jejich inkorporace do potravního řetězce člověka
 • TAČR Centrum kompetence TE01010080, Centrum kompetence pro výzkum biorafinací